Քոլեջ

Բովանդակությունը․

Թեմա 1․  Աշխարհագրության  ուսումնասիրության  առարկան,  նպատակը  և  հիմնական  խնդիրները։Աշխարհագրության  տեղը  գիտությունների  համակարգում: Աշխարհագրության հետազոտության մեթոդները: Արեգակնային  համակարգի  և  երկրի  առաջացման  վարկածներ։ Երկրի  ձևը,  չափերը  և  ներքին  կառուցվածքը։
2․Երկրագունդ: Աշխարհագրական  թաղանթ

3․Քարոլորտ։Քարոլորտի նշանակությունը աշխարհագրական թաղանթում։

4․Ռելիեֆ։ Ռելիեֆի հիմնական միավորները։

5․ Լեռներ։ Լեռների առաջացումը ու քայքայումը։

6․ Երկրաշարժ։ Հրաբուխներ։ Հարթավայրեր։ Հրաբուխների առաջացում արտաքին և ներքին ուժեր։

7․ Ջրոլորտ։ Ջրոլորտի հատկանիշները ու դերը աշխարհագրական թաղանթում։

8․ Համաշխարհային Օվկիանոս։ Գետեր։ Լճեր։ Մյրցամաքային ջրեր

9․ Մթնոլորտ։Մթնոլորտի դերը աշխարհագրական թաղանթում

10․ Մթնոլորտային ճնշում

11․ Քամի։ Քամու տեսակները

12․ Մթնոլորտի ընդհանուր շրջանառությունը։

13․ Կենսոլորտ։ Կենսոլորտի հատկանիշները ու դերը աշխարհագրական թաղանթում։

14․Ամփոփում

15․ Աշխարհագրական թաղանթի հիմնական հատկանիշները։Ամբողջականություն։ Ռիթմիկություն

16․Գոտիականություն։Զոնայականություն

17․ Աշխարհի կլիմայական գոտիները։ Աշխարհի բնական զոննաերը

18․ Աշխարհագրական թաղանթի ոլորտների փոխազդեցության հետևանքները։

19․ Ամփոփում

20․  Աշխարհի  երկրների  խմբավորումն  ու  տիպաբանությունը։

21․Աշխարհի  բնակչությունը

22․Բնակչության  ռասսայական  և  ազգային  կազմը։

23․Աշխարհի  բնակչության  տեղաբաշխումը։

24․Համաշխարհային  տնտեսություն 

25․ Աշխարհի  բնական  ռեսուրսների  աշխարհագրություն

26․Աշխարհի  արդյունաբերության  ընդհանուր  բնութագիրը

27․Աշխարհի  գյուղատնտեսության  աշխարհագրություն

28․Աշխարհի տրանսպորտի աշխարհագրություն:   Տնտեսության  ոչ  արտադրական  ոլորտը։

Անհրաժեշտ գրականություն և համացանցային ռեսուսներ
1. «Աշխարհագրություն» 5, Հ. Գաբրիելյան,Վ. Պողոսյան Երևան 2005թ.
2. «Աշխարհագրություն»  6, Ա. Հովսեփյան, Մ. Մանասյան, Ա. Գրիգորյան Երևան 2007թ
3. «Աշխարհագրություն»  7, խմբ. Լ. Վալեսյան Երևան 2007թ.
4. «Աշխարհագրություն» 10, Մ. Մանասյան և ուրիշներ Երևան 2010թ.
5 «Աշխարհագրություն» 11, Ա.Պոտոսյան և ուրիշներ Երևան 2010թ.
6. «Աշխարհագրություն» 12, Մ. Մանասյան և ուրիշներ Երևան 2011թ.
7. «ՀՀ բնական պայմանների ու ռեսուրսների տնտեսաաշխարհագրական գնահատումը և շրջակա միջավայրիպահպանության հիմնախնդիրները», Ս. Մելքումյան Երևան 2009թ.
8. «ՀՀ և ԼՂՀ սոցիալական և տնտեսական աշխարհագրություն հիմնախնդիրները», Ս. Մելքումյան Երևան2005թ.
9. «Ռեգիոնալ Աշխարհագրություն», Ա. Ավագյան Երևան 2006թ.
10. «Քաղաքական աշխարհագրություն», Լ. Վալեսյան Ա. Վալեսյան Երևան 2006թ. 
11. http://ah.do.am/
12. http://www.encyclopedia.am/
 13. http://cadastre.am/
14. http://www.youtube.com/
15. http://gradaran.mskh.am/
16. http://www.findarmenia.com/arm/armenia