Աշխարհագրության քննական նյութ․№1

Վրաստանում դիմորդների քննական աշխատանքները կկարանտինացվեն - Լուրեր  Հայաստանից

Կարդալ և լավ սովորել հետևյալ թեմաները՝ (Աշխարհագրություն 5-րդ դասարանի դասագիրք)

Թեստ․ (հարցերը կրկնվում են, որպեսզի լավ պատկերացնեք և հիշեք թեման)

1․ Երկիր մոլորակի բնությունը, բնակչությունը և տնտեսությունն ուսումնասիրող գիտությունն է.
1) աշխարհագրությունը
2) քարտեզագրությունը
3) տնտեսագիտությունը
4) էկոլոգիան

2․Երկրի, մայրցամաքների, առանձին պետությունների բնությունը, այնտեղ
ընթացող երևույթներն ուսումնասիրում է.
1) ֆիզիկական (բնական) աշխարհագրությունը
2) քարտեզագրությունը
3) աստղագիտությունը
4) տնտեսական և սոցիալական (հասարակական) աշխարհագրությունը

3․Անցյալում աշխարհագրությունը գլխավորապես զբաղվել է.
1) երևույթների բացատրություններով
2) երևույթների պատճառները պարզելով
3) երևույթների հետևանքները կանխատեսելով
4) հայտնագործություններով և աշխարհի նկարագրությամբ

4․Բնությունը, նրա առանձին բաղադրիչները և դրանց փոխազդեցության ու
կապերի հետևանքով ձևավորված աշխարհահամակարգերը կոչվում են.
1) սոցիալ–տնտեսական 3) բնական
2) քաղաքական 4) սոցիալական

5․Բնության, հասարակության և դրանց փոխազդեցության ու կապերի հետևանքով ձևավորված աշխարհահամակարգերը կոչվում են.
1) բնահասարակական 3) բնական
2) քաղաքական 4) տեխնիկական

6․Ընտրել մոլորակների ճիշտ շարքը՝ ըստ Արեգակից ունեցած հեռավորության:

1) Փայլածու, Երկիր, Արուսյակ, Հրատ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան
2) Արուսյակ, Փայլածու, Երկիր, Հրատ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան
3) Փայլածու, Արուսյակ, Երկիր, Հրատ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան
4) Հրատ, Փայլածու, Երկիր, Արուսյակ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան

7․ Նկար 1- ում պատկերված է.

1) լեռնագիծ
2) հորիզոնական
3) համադրման սանդղակ
4) ռելիեֆի կտրվածք՝ պրոֆիլ

8․ Արեգակի շուրջը պտտվելիս Երկիրը մերձակետում լինում է.

1) հունվարի 3-ին
2) հուլիսի 5-ին
3) մարտի 21-ին
4) հունիսի 22-ին

9․ 1 ։ 900 000 մասշտաբի քարտեզում երկու կետերի հեռավորությունը 4 սմ է։ Դրանց
իրական հեռավորությունը կլինի.

1) 3,6 կմ
2) 36 կմ
3) 360 կմ
4) 3600 կմ

10․ Երկրի մակերևույթի վրա բնական և հասարակական բաղադրիչները և դրանց
փոխազդեցության հետևանքով առաջացած տարածական համակարգերը
կոչվում են.
1) կենսաբանահամակարգեր
2) աշխարհահամակարգեր (գեոհամակարգեր)
3) աշխարհատեղեկատվական համակարգեր
4) երկրաբանահամակարգեր

11․ Ընտրել մոլորակների ճիշտ շարքը՝ ըստ Արեգակից ունեցած հեռավորության:

1) Հրատ, Փայլածու, Երկիր, Արուսյակ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան
2) Փայլածու, Երկիր, Արուսյակ, Հրատ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան
3) Արուսյակ, Փայլածու, Երկիր, Հրատ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան
4) Փայլածու, Արուսյակ, Երկիր, Հրատ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան

12․ Նկար 1- ում պատկերված է.

1) ռելիեֆի կտրվածք՝ պրոֆիլ
2) լեռնագիծ
3) հորիզոնական
4) համադրման սանդղակ

13․ Հյուսիսային կիսագնդում ծառի կամ քարի ո՞ր կողմն է առավել շատ մամռակալած.

1) արևմտյան
2) հյուսիսային
3) արևելյան
4) հարավային

14․ Արեգակի շուրջը պտտվելիս Երկիրը մերձակետում լինում է.

1) հունիսի 22-ին
2) հունվարի 3-ին
3) հուլիսի 5-ին
4) մարտի 21-ին

15․ Ո՞ր պնդումն է սխալ.

1) Երկրագնդի վրա առավել հաճախ երկրաշարժեր լինում են
պլատֆորմներում:
2) Աշխարհագրական թաղանթի առաջացման և զարգացման ամբողջ
ընթացքը բաժանվում է 3 փուլի՝ երկրաբանական, կենսաբանական,
մարդածին:
3) Հարթավայրեր առաջանում են ջրիկ մագմայի արտահոսման պատճառով:
4) Ծալքաբեկորավոր լեռներն առաջացել են տեկտոնական շարժումների
հետևանքով:

16․ Ինչպե՞ս է կոչվում ներկայիս երկրաբանական դարաշրջանը:

1) Արխեյան
2) Պրոտերոզոյան
3) Կայնոզոյան
4) Մեզոզոյան

17․ Մակընթացության և տեղատվության հերթափոխը աշխարհագրական թաղանթի
ո՞ր հատկանիշն է արտահայտում:

1) զոնայականություն
2) գոտիականություն
3) միասնականություն
4) ռիթմիկություն

18․ Գրել այն սարքերի համարները, որոնցով չափում են մթնոլորտային երևույթներ.

1) ֆլյուգեր
2) սեյսմոգրաֆ
3) բարոմետր
4) կուրվիմետր
5) կողմնացույց
6) անեմոմետր
7) էխոլոտ
8) պալետկա

19․ Լեռան ստորոտին մթնոլորտային ճնշումը 680 մմ է, իսկ գագաթին՝ 330:
Որոշել լեռան բացարձակ բարձրությունը:

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

20․ Բնական աշխարհահամակարգ է:

1) ջրամբարը
2) արոտավայրը
3) ճահիճը
4) քաղաքը


21․ Ընտրել մոլորակների ճիշտ շարքը՝ ըստ Արեգակից ունեցած հեռավորության:

1) Փայլածու, Արուսյակ, Երկիր, Հրատ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան
2) Հրատ, Փայլածու, Երկիր, Արուսյակ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան
3) Փայլածու, Երկիր, Արուսյակ, Հրատ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան
4) Արուսյակ, Փայլածու, Երկիր, Հրատ, Լուսնթագ, Երևակ, Նեպտուն, Ուրան

22․ Հյուսիսային կիսագնդում ծառի կամ քարի ո՞ր կողմն է առավել շատ մամռակալած.

1) հարավային
2) արևմտյան
3) հյուսիսային
4) արևելյան

23․ Արեգակի շուրջը պտտվելիս Երկիրը մերձակետում լինում է.

1) մարտի 21-ին
2) հունիսի 22-ին
3) հունվարի 3-ին
4) հուլիսի 5-ին

24․ Անցյալում աշխարհագրությունը գլխավորապես զբաղվել է.
1) երևույթների բացատրություններով
2) երևույթների պատճառները պարզելով
3) երևույթների հետևանքները կանխատեսելով
4) հայտնագործություններով և աշխարհի նկարագրությամբ

25․ Բնությունը, նրա առանձին բաղադրիչները և դրանց փոխազդեցության ու
կապերի հետևանքով ձևավորված աշխարհահամակարգերը կոչվում են.
1) սոցիալ–տնտեսական 3) բնական
2) քաղաքական 4) սոցիալական

26․ Բնության, հասարակության և դրանց փոխազդեցության ու կապերի հետևանքով ձևավորված աշխարհահամակարգերը կոչվում են.
1) բնահասարակական 3) բնական
2) քաղաքական 4) տեխնիկական

27․ Ի՞նչ աշխարհահամակարգ է տափաստանը.
1) բնական 3) բնահասարակական
2) հասարակական 4) տնտեսական

28․ Ի՞նչ աշխարհահամակարգ է ճահիճը.
1) բնական 3) բնահասարակական
2) հասարակական 4) տնտեսական

29․ Ի՞նչ աշխարհահամակարգ է տնտեսական շրջանը.
1) բնական 3) քաղաքական
2) հասարակական 4) տեխնիկական

30․ Ի՞նչ աշխարհահամակարգ է ջրամբարը.
1) բնական 3) բնահասարակական
2) հասարակական 4) տնտեսական

31․ Բնական աշխարհահամակարգ է.
1) ջրամբարը 3) անտառը
2) բազմամյա տնկարկը 4) քաղաքը

32․ Բնական աշխարհահամակարգ է.
1) ջրամբարը 3) մարգագետինը
2) բազմամյա տնկարկը 4) քաղաքը

33․ Բնական աշխարհահամակարգ չէ.
1) անտառը 3) տափաստանը
2) անապատը 4) ջրամբարը

34․ Հասարակական աշխարհահամակարգ է.
1) ճահիճը 3) լիճը
2) անտառը 4) քաղաքը

35․ Բնական աշխարհագրության ճյուղերից է.
1) սոցիալական աշխարհագրությունը 3) երկրաբնապահպանությունը
2) կլիմայագիտությունը 4) քաղաքական աշխարհագրությունը

36․ Հասարակական աշխարհագրության ճյուղերից է.
1) հողերի աշխարհագրությունը
2) բույսերի աշխարհագրությունը
3) կլիմայագիտությունը
4) սոցիալական աշխարհագրությունը

Լուծել խնդիրները․

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s